Zjazd jubilujúcej Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV

, Autor:
Bilancia štvorročnej činnosti, voľba nových orgánov, vytýčenie smerovania a ocenenie najaktívnejších členov boli hlavnými bodmi 18. riadneho zjazdu Slovenskej astronomickej spoločnosť pri SAV, ktorý sa konal v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach za účasti delegátov zo siedmich odbočiek tejto spoločnosti.

Pohľad na časť delegátov SAS pri SAV

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV (SAS pri SAV) sa za 60 rokov svojej existencie zamerala na plnenie svojho hlavného cieľa – šírenie vedeckých poznatkov z astronómie a príbuzných prírodných vied medzi širokou verejnosťou, predovšetkým medzi mládežou. Predseda SAS pri SAV RNDr. Ladislav Hric, CSc., skonštatoval: „Môžeme sa pochváliť úspechmi najmä v popularizačnej činnosti. Naším rodinným zlatom je organizovanie Astronomickej olympiády pre žiakov stredných škôl v SR. Najlepší riešitelia následne každoročne reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky. Z každej z doterajších trinástich ročníkov sme sa vrátili s medailovým umiestnením.“ Vzápätí s ľútosťou skonštatoval, že takmer všetci olympionici po maturite odišli študovať do Prahy, resp. Veľkej Británie a ani po promóciách sa domov nevrátili. Za jednu z výnimiek označil Ing. Róberta Barsu z Košíc, držiteľa zlatej medaily na premiérovej olympiáde v Thajsku v roku 2007, ktorého na zjazde zvolili do Hlavného výboru SAS pri SAV. V hodnotiacej správe za obdobie rokov 2015 – 2019, ktorú predkladal vedecký tajomník SAS pri SAV doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., z ďalších popularizačných aktivít vyzdvihol Medzinárodný festival filmov Astrofilm v Piešťanoch, projekt S ďalekohľadom na cestách (ktorí deťom aj z odľahlých obcí východu Slovenska umožňuje pozorovať a spoznávať vesmír), medzinárodnú fotosúťaž Svieťme si na cestu, nie na hviezdy a iné aktivity. V odbornej činnosti sa tešia záujmu členov expedície za úplným zatmením Slnka, za polárnou žiarou, konferencie o stelárnej astronómii na Bezovci a mnohé ďalšie.

Delegáti zjazdu zvolili nové orgány SAS pri SAV, predsedom sa stal doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Poďakoval za doterajšiu aktívnu prácu svojmu predchodcovi Ladislavovi Hricovi, ktorý viedol SAS pri SAV dve volebné obdobia.

V diskusii odznelo mnoho podnetných názorov o ďalšom smerovaní, štruktúre a poslaní SAS pri SAV. „Spomeniem názory o potrebe výrazného omladenia členskej základne zapojením mladých ľudí so záujmom o astronómiu. Ďalej odznela požiadavka hľadať nové zdroje finančného zabezpečenia našej činnosti, zlepšiť vnútornú komunikáciu medzi členmi, ako aj medzi zložkami SAS pri SAV a tiež prezentáciu našich aktivít smerom k verejnosti, napríklad  prostredníctvom internetových stránok, a tak zvyšovať našu kredibilitu. Niektorí delegáti poukázali na rezervy vo vzdelávaní astronómie na základných a stredných školách, na čo vznikla požiadavka obnoviť činnosť našej pedagogickej komisie. SAS pri SAV by sa tiež mala výrazne angažovať ako zjednocujúci prvok astronomickej komunity na Slovensku,“ zhodnotil diskusiu a naznačil ďalšie smerovanie SAS pri SAV jej novozvolený predseda Rudolf Gális.

Program zjazdu svojimi pozvanými prednáškami spestrili prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., (predseda Českej astronomickej spoločnosti) a Mgr. Mária Gallová (Spoločnosť M. R. Štefánika).

Text a foto: Katarína Čižmáriková